Kişisel Verilerin İşlenmesi Hususunda Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÜRÜN veya HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

 

1.          VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu

SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

MERSİS No

0784067715500001

Ayrıntılı Bilgi İçin Web Adresi

www.surtatilgyo.com.tr

Telefon

0216 556 08 00

Posta Adresi

Burhaniye Mah. Abdullahağa Cd. No: 21, Üsküdar/İstanbul

İlgili Kişi Başvuru KEP Adresi

 [email protected]

 

 

2.       AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI

a.        İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile şirketimiz tarafından yönetimi gerçekleştirilen gayrimenkul yatırım ortaklığı nezdinde sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanan müşteri ve web sitesi ziyaretçilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") uygun şekilde işlenen kişisel verilerine ilişkin gerekli bilgilendirmenin yapılması ve KVKK'nın 10. Maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

 

b.   KVKK'nın 3.maddesi gereği kişisel veri, gerçek kişiye ait kimliği belirli veya belirlenebilir kılan (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Kamera Kaydı, Adres, IP, Log, E-Posta vs) her türlü bilgiyi ifade eder.

 

c.    Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu Şirketimiz tarafından KVKK'nın 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak ve 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir.

 

d.   KVKK'nın 5. maddesi gereği bir kısım verileriniz istisna hukuka uygunluk şartlarına bağlı olarak açık rızanız olmaksızın işlenebilecekken birtakım verileriniz ancak ve ancak "belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızanıza" istinaden işlenebilecektir. Açık rızanız ile işlenen verilerinizin işlenmesine ilişkin vermiş olduğunuz açık rızanızı dilediğiniz zaman KVKK'nın 11. maddesinde ve işbu bildirimin 6 numaralı "Haklarınız" başlığında yer alan açıklamalara uygun olarak "İlgili Kişi Başvuru Formu" ile Şirketimize başvurarak geri çekebilirsiniz. Açık rızanızı geri çekmeniz halinde ilgili veriler başka amaçlar ile ayrıca işlenmiyor ise imha edilecektir.  Aksi halde açık rızanız olmaksızın işlenme amaç ve hukuki sebepleri ile işlenmeye devam edilecektir.

 

e.    İşbu aydınlatma metninde, aşağıda belirtilen veri işleme süreçlerine ilişkin olarak aydınlatma yapılmaktadır.

 

I.    Web sitesi ziyaretçilerine ilişkin veri işleme süreçleri

II.  Ticari elektronik ileti

III. Satış ofisi, Proje alanı vb. noktalarda yapılacak ziyaretlere ilişkin veri işleme süreçleri

 

3.          İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLER, VERİ İŞLEME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Veri Sorumlusu Şirketimizce işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, hukuki sebepleri (açık rıza/istisnai hukuka uygunluk şartları) aşağıda yer almaktadır.

 

I. WEB SİTESİ ZİYARETİ

Web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda aşağıda yer alan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

I.I. WEB SİTESİNİN ZİYARET EDİLMESİ İTİBARİYLE

İşlenebilecek Kişisel Veriler

İşlem güvenliği (Trafik Bilgisi -kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih ve saat bilgisi vb.-)

İşlenme Amaçları

5651 sayılı kanun uyarınca

İşlenme hukuki sebepleri

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

I.II. WEB SİTEMİZİ ZİYARET ETMENİZ DURUMUNDA KULLANMIŞ OLDUĞUMUZ ÇEREZLER VASITASIYLA

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Erişim sağlanan cihaz bilgileri, web sitesi üzerindeki ziyaretçi davranışları, trafik bilgileri

İşlenme Amaçları

Web sitemizin performans durumunun analiz edilmesi, işlevselliğin artırılması, kullanım kolaylığının sağlanması, kullanım durumuna ilişkin istatistiki çalışmaların yapılması

İşlenme Hukuki Sebepleri

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla veri işleyenin meşru menfaati bulunması hukuki sebebine dayanılarak,

* Profilleme, hedefleme ve kişiye özel reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülebilmesi amaçlarıyla açık rızanın varlığı halinde

* Web sitesinin kullanılması için zorunlu çerezler ise sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle

I.III. WEB SİTESİNDE YER ALAN İLETİŞİM FORMU ÜZERİNDEN BİZE ULAŞMANIZ HALİNDE

İşlenebilecek Kişisel Veriler

İşlem güvenliği (Trafik Bilgisi -kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih ve saat bilgisi vb.-), ad, soyad, e-mail, cep telefonu, iletilmek istenen mesaj

İşlenme Amaçları

Ziyaretçiler tarafından Şirketimize iletilmek istenen şikayet, öneri ve soruların uygun şekilde yanıtlanabilmesi, tarafımıza mesajını ileten kişiler ile iletişim kurulması amacıyla

İşlenme hukuki sebepleri

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

II. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ SÜRECİ

Web sitemiz üzerinden ticari elektronik ileti onayı verdiğiniz durumlarda aşağıda yer alan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

II.I. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYININ ALINMASI

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Kimlik (Ad Soyad), İletişim (E-posta), Diğer (Onay Beyanı, Onay Tarihi)

İşlenme Amaçları

Müşteri, tesis ve satış ofisi ziyaretçileri ve web sitesi ziyaretçilerinin Sur Tatil Evleri Antalya'da yapılacak etkinlik ve kampanyalar ile yeniliklerden haberdar edilmesi, pazarlama, reklam, kampanya, promosyon, tanıtım, yarışma, çekiliş, temenni ve tebrik içerikli e-posta ve kısa mesajların iletilmesi ya da bu hususlarla ilgili sesli çağrılar bırakılması, müşteri memnuniyeti ve hizmet süreçleri ile ilgili anket çalışmaları yapılması, müşteriler, Sur Tatil Evleri Antalya ziyaretçileri ve web sitesi ziyaretçileri ile ticari iletişim sağlanabilmesi, reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri bağlılığı ve memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Açık rızanın varlığı

II.II. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYININ YASAL ZORUNLULUĞUNUN SAĞLANMASI

İşlenebilecek Kişisel Veriler

İşlem Güvenliği (Log Kayıtları), Diğer (Onay Beyanınız, Onay Tarihiniz) gibi kişisel verileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İşlenme Amaçları

 

Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütebilmesi, faaliyetlerimizi mevzuata uygun şekilde yürütülmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

III.SUR TATİL EVLERİ ANTALYA'YI ZİYARET ETMENİZ DURUMUNDA

Sur Tatil Evleri Antalya'yı ziyaret etmeniz durumunda aşağıda yer alan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilecektedir.

III.I. FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Kamera Kaydı (güvenlik amacı ile sınırlı olmak üzere alınan)

İşlenme Amaçları

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

İşlenme Hukuki Sebepleri

* Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

* İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

III.II. WI-FI HİZMETİMİZDEN FAYDALANMANIZ HALİNDE

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Kimlik (Ad-soyad), cihaz IP numarası ve internet ziyaret bilgileri

İşlenme Amaçları

Şirketimizin erişim sağlayıcı sıfatını haiz olması nedeniyle, işlem güvenliğinin sağlanması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması amaçlarıyla

İşlenme Hukuki Sebepleri

* 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği kanunlarda açıkça öngörülmesi

* İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

VI. İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU SÜRECİ

İlgili Kişi olarak size ve/veya tarafınızca temsil edilen kişilere ait  kişisel verilerinizin işlenme süreci hakkında yapacağınız başvurularda dolduracağınız başvuru formu aracılığıyla aşağıda yer alan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilecektedir.

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Kimlik (İlgili Kişi Ad - Soyad, T.C. Kimlik No, Vekil Ad - Soyad T.C. Kimlik No),  Vekaletname bilgileri, İletişim (telefon numarası, e-posta adresi)

İşlenme Amaçları

İlgili kişi tarafından yapılacak başvuruların kabul edilebilir olup olmadığının değerlendirilmesi, başvurunun değerlendirmeye alınmaya uygun usul ve şekilde bildirilmiş olması halinde gerekli cevabın verilmesi ve iletişim sağlanması amacıyla

İşlenme Hukuki Sebepleri

* Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

* Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

4.               KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığı ile; internet sitemizi ya da Sur Tatil Evleri Antalya'yı ziyaret etmeniz halinde, reklam/pazarlama amaçlı faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz sırasında (çekiliş yapılması, ticari elektronik ileti gönderilmesi, fotoğraf-video kayıtlarının paylaşılması), ticari elektronik ileti onayı verilmesi halinde, Sur Tatil Evleri Antalya'yı ziyaret etmeniz halinde tesis içerisinde bulunan kameralar ile hizmetin veya faaliyetin niteliğine ve sosyal medya mecraları dahil bizlerle iletişim kurduğunuz kanala göre sizin tarafınızdan sağlanan ya da resmi/özel kurum ve kuruluşlar ile sair 3.kişiler aracılığı ile temin edilen tüm bilgi ve belgelerden otomatik/kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

 

5.               KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

a.                Kişisel verileriniz, KVKK'nın 8. maddesi ile sair mevzuata uygun olmak ve yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, talep edilmesi halinde kamu kurum veya kuruluşları, veri sorumlusu Şirketimiz departmanları, hissedarlarımız, grup şirketlerimiz, avukatlar, IT/Bilgi İşlem Destek firması gibi faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

 

b.               Şirketimizin yükümlü kılındığı hallerde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile (örn İYS A.Ş.) paylaşılabilecektir.

 

 

c.               Açık rızanız bulunması halinde ad, soyad, fotoğraf, video ve bu kayıtlarda beyan edilen/paylaşmış olunan kişisel verileriniz Şirketimizce düzenlenen veyahut katılınan etkinlik ve organizasyonlar sırasında kayda alınarak reklam-pazarlama amacı ile internet sitesi, firma katalogları, sosyal medya ve sair kanallar ile kamuoyu ile, ayrıca bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için tarafımıza hizmet veren şirketler (ajans, it/bilgi işlem destek firması) ile paylaşılabilecektir.

 

e.                Açık rızanız bulunması halinde ad, soyad, telefon numarası, e-posta kişisel verileriniz reklam-pazarlama amacı ile tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için işlenebilecek ve bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için tedarikçilerimiz (ajans, it/bilgi işlem destek firması), İYS AŞ ile paylaşılabilecektir.

 

f.                Açık rızanız bulunması halinde ad, soyad, telefon numarası, e-posta, çekiliş bilgisi kişisel verileriniz reklam-pazarlama ve müşteri memnuniyeti sağlama amacı ile işletmemizce yapılan çekilişlere katılabilmeniz için işlenebilecek, çekilişin kamuoyuna açık yapılması veya sonuçlarının kamuoyuna açıklanması halinde internet sitesi, firma katalogları, sosyal medya ve sair kanallar ile kamuoyu ile, ayrıca bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için tedarikçilerimiz (ajans, ıt/bilgi işlem destek firması, noter) ile paylaşılabilecektir.

 

g.               Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

6.        HAKLARINIZ

a. KVKK'nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya dışında verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme; verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme; KVKK'ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; verileriniz aktarılmışsa yapılan düzeltme, silme veya yok etme işleminin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme; verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

 

b.        İlgili Kişi (Veri sahibi) olarak taleplerinizi "İlgili Kişi Başvuru Formu"nu doldurarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e göre yazılı olarak noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile yukarıda yer alan posta adresine, Şirketimize ait kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak yukarıda yazılı KEP adresimize veya KVKK iletişimine tahsis edilen e-posta adresimize iletebilirsiniz.

 

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket'in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden yasal mevzuata uygun ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

İlgili Kişi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekmektedir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, posta adresi, telefon numarası, talep konusu unsurlarının bulunması zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirketimiz tarafından kabul edilmeyecektir.  

 

Şirketimizin işbu aydınlatma metninde KVKK'dan, ikincil düzenlemelerden ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÜRÜN veya HİZMET ALAN KİŞİ AÇIK RIZA BEYANI

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") uygun olarak aşağıda açık rıza vereceğiniz kişisel verileriniz işlenme amacı ile sınırlı olarak veri sorumlusu tarafımızca işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 

Açık rızanızı dilediğiniz zaman aydınlatma bildirimimiz ile tarafınıza bildirdiğimiz ve yukarıda yer alan bilgilere göre seçmiş olduğunuz kanalı kullanarak geri çekebilirsiniz. Kişisel verinizin işlenmesine ilişkin kabul veya ret iradenizi, işbu formu web sitesi üzerinden ya da tarafınıza gönderilen link üzerinden doldurmakta iseniz seçmek istediğiniz kısımda yer alan kutucuğa tıklayarak ya da işbu formu fiziki olarak doldurmakta iseniz ilgili kutu içerisine (X) işareti, imzanız veya benzeri bir işaret koyarak belirtmenizi rica ediyoruz.

Açık Rızaya Konu Kişisel Veri Bilgisi

İletişim bilgilerime kampanya, tanıtım ve reklam içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesine, bu amaçla kişisel verilerimin işlenmesine, hizmet aldığınız üçüncü kişiler ile paylaşılmasına

İletişim bilgilerime gönderilmek sureti ile veyahut başkaca sair kanallar ile tarafım ile çekiliş yapılmasına, bu amaçla kişisel verilerimin işlenmesine ve tedarikçileriniz ile paylaşılmasına

İşletmeniz tarafından düzenlenen veyahut katılınan etkinlik ve organizasyonlar sırasında kişisel verilerimin reklam/pazarlama amacı ile işlenmesine, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve sair ortamlar ile kamuoyu ile paylaşılmasına, bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için tedarikçileriniz ile paylaşılmasına

KVKK İLGİLİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ